Bedrifter i Kina melder om nedgang i betalingsforsinkelser i 2022 og forventer høyere økonomisk vekst i 2023.

Cofaces undersøkelse viser at færre bedrifter opplevde betalingsforsinkelser i 2022. 40 % av respondentene rapporterte om forfalte betalinger, en nedgang fra 53 % i 2021. Den gjennomsnittlige betalingsforsinkelsen ble kortet ned fra 86 til 83 dager i 2022.

 • Færre bedrifter opplevde ekstremt lange betalingsforsinkelser.
 • Kjemikaliesektoren fremsto som den mest sårbare sektoren: 34 % av respondentene rapporterte ekstremt lange betalingsforsinkelser som oversteg 10 % av omsetningen. Tresektoren ser en lignende trend, med en økning fra 0 % i 2021 til 20 % i 2022.
 • Pandemien – og de påfølgende nedstengningene – var den viktigste faktoren som påvirket virksomheter i 2022. Da den kinesiske regjeringen droppet sin null-covid-politikk, økte andelen respondenter som forventet en forbedring i salg og kontantstrøm, noe som indikerer et optimistisk syn på Kinas næringsliv i 2023.
 • Coface forventer at Kinas BNP-vekst vil stige til mellom 4 og 5 % i 2023.
 •  

  Bernard Aw, sjefsøkonom for Asia Pacific i Coface, sier: «Til tross for at bedrifter sto overfor en økonomisk nedgang i 2022 på grunn av omikronbølgen og den påfølgende strenge nedstengningsresponsen, ble kredittidene forlenget i løpet av året. Kinesiske bedrifter måtte være mer fleksible fordi kundene trengte lengre betalingstid midt i stramme likviditets- og mobilitetsbegrensninger som forstyrret betalingsprosessene. Den gjennomsnittlige betalingstiden økte fra 77 dager i 2021 til 81 dager i 2022.
   

  Med bedrifter som tilbød lengre betalingstider, rapporterte færre om betalingsforsinkelser i 2022: Andelen respondenter som rapporterte om forfalte betalinger, falt fra 53 % i 2021 til 40 %, den laveste andelen de siste fem årene.
   

  Når vi ser fremover, var respondentene mer optimistiske med hensyn til de økonomiske utsiktene de neste 12 månedene, etter at den kinesiske regjeringen gikk bort fra sin null-covid-politikk på slutten av 2022. Andelen respondenter som forventet høyere økonomisk vekst, steg fra 68 % i 2021 til 84 %.
   

   

  Betalingsforsinkelser: Økt finansieringsrisiko for kjemikalier og tre – bygg og anlegg under press

  Undersøkelsen viste også at færre bedrifter opplevde ekstremt lange betalingsforsinkelser som oversteg 2 % av årlig omsetning. Etter en betydelig økning i 2021, da 64 % av respondentene rapporterte slike forsinkelser, falt andelen til 36 % – den laveste siden 2016. Ettersom 80 % av disse aldri blir betalt ifølge Cofaces erfaring, kan en bedrifts kontantstrøm være i fare når forsinkelsene utgjør over 2 % av årlig omsetning.

   I 2022 rapporterte 34 % av respondentene fra kjemisk sektor ekstremt lange betalingsforsinkelser som oversteg 10 % av omsetningen, opp 8 prosentpoeng fra 2021. Dette er det høyeste blant alle de 13 sektorene. Den økonomiske situasjonen i tresektoren ble også forverret. Flere respondenter i sektoren rapporterte en økning i verdien av forfalte betalinger (40 %, mot 33 % i 2021).

   Etter en restriktiv politikk med strengere finansieringsregler for eiendomsutviklere har den kinesiske regjeringen lettet på sin tøffe holdning overfor utviklerne, spesielt mot slutten av 2022, med en betydelig 16-punkts policypakke i november. Byggsektoren er imidlertid fortsatt den sektoren som har de lengste betalingsforsinkelsene, 96 dager, midt i korreksjonen av boligmarkedet.

   30 % av respondentene på tvers av sektorer rapporterte stigende råvarepriser som hovedårsaken til betalingsforsinkelser, opp fra 23 % i 2021. Den kraftige økningen i råvarepriser på grunn av krigen i Ukraina og det fortsatte presset på forsyningskjeden førte til at prisene på innsatsfaktorer økte kraftig i 2022, noe som la større press på bedriftenes økonomi.

   

  Økonomiske forventninger: Større optimisme etter slutten på null-covid

   

  Den strenge covid-politikken i Kina rammet bedrifter hardt i 2022. Mens stigende råvarepriser og en nedgang i etterspørselen var viktige faktorer som påvirket kontantstrøm og salg, fremhevet av henholdsvis 24 % og 23 % av respondentene, indikerte 61 % av respondentene at utilstrekkelig arbeidskraft på grunn av nedstengningstiltakene var den viktigste faktoren som påvirket kontantstrøm og salg.

   Forventningene til salg og kontantstrøm de neste 12 månedene viste større optimisme, om enn mer beskjeden. De som forventet bedre salgsresultater det kommende året, økte fra 44 % i 2021 til 50 % i 2022. Økningen blant de som forventet bedre kontantstrøm, var større, fra 27 % i 2021 til 49 % i 2022.

   Når vi ser fremover, var respondentene mer optimistiske med hensyn til de økonomiske utsiktene de neste 12 månedene, etter at den kinesiske regjeringen gikk bort fra sin null-covid-politikk på slutten av 2022. Andelen respondenter som forventet høyere økonomisk vekst, økte fra 68 % i 2021 til 84 %. Coface forventer at Kinas BNP-vekst vil stige til mellom 4 og 5 % i 2023.

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

China

 

B B

Se våre løsninger