Varslingsrutine

Som et lovregulert selskap er Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur ("Coface") forpliktet til å drive sin virksomhet etisk og i samsvar med gjeldende lover og regler. Coface har fokus på å fremme redelighet og integritet for å forebygge uønskede hendelser og beskytte de som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Hva er en varslingsmekanisme?

I henhold til Cofaces varslingsprosedyre gjelder ordningen rapportering av mistenkte eller antatte hendelser, av en fysisk person, i god tro1 og uten direkte økonomisk kompensasjon, om brudd på lov eller forskrift, eller en trussel eller en skade på allmennhetens interesser. Det omfatter også brudd på Coface’s etiske retningslinjer.

Kritikkverdige forhold kan gjelde – men er ikke begrenset til – svindel, korrupsjon, hvitvasking, finansiering av terrorisme, brudd på internasjonale sanksjoner, upassende bruk av selskapets ressurser, interessekonflikter, innsidehandel, brudd på konkurranselovgivning, ulovlig innhenting, lagring eller deling av personopplysninger, trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, eller ulovlig eller upassende oppførsel overfor kunder.

Som nærmere beskrevet i Cofaces varslingsprosedyre, kan varslere velge mellom flere varslingskanaler for rapportering av antatte eller mistenkte hendelser2. Som ekstern kanal kan e-postadressen whistleblowing@coface.com benyttes.

 

1 Bruk av ordningen i ond tro kan medføre sanksjoner eller straffeforfølgelse. Varsling i god tro vil aldri utsette varsleren for sanksjoner, selv om fakta varselet baserte seg på i ettertid skulle vise seg å være feilaktige eller ikke gi tilstrekkelig grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak.

2 Coface vil kun vil bruke de innsamlede opplysningene til håndtering av varsler. Hvis du vil vite mer om Cofaces håndtering av personopplysninger og dine rettigheter, kan du lese vår personvernerklæring.