Cofaces samfunnsanvar (CSR)

I 75 år har Cofaces viktigste oppgave vært å legge til rette for handel og hjelpe selskaper som ønsker å vokse. Hvordan? Ved å tilby selskaper beskyttelse og hjelp til å ta de riktige kredittbeslutningene. Med denne støtten til B2B utvikling følger et ansvar – et ansvar som Coface har plassert sentralt i sin ledelse, daglige drift og kommunikasjon. Hos Coface tror vi at handel fremmer det gode i verden, og det ønsker vi å bidra aktivt til.

Coface Gruppen har engasjert seg i bedrifts-, miljø- og samfunnsspørsmål i mange år.  I 2003 underskrev vi UNs Global Compact. Det betyr at vi innenfor vårt innflytelsesområde støtter Compacts 10 veiledende prinsipper for menneskerettigheter, internasjonale arbeidsstandarder og antikorrupsjonstiltak.

Les vår redegjørelse av aktsomhetsvurderinger i Coface Norge knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Coface har kartlagt ikke-finansielle risikoer siden 2018, med mål om å styrke gruppens tilnærming til samfunnsansvar og forankre dette i alle våre forretningsaktiviteter.

Cofaces CSR-strategi: forankret i vår utviklingsplan

"Vår CSR-strategi er organisert rundt tre hovedpilarer. Coface er:

 • Et ansvarlig forsikringsselskap: Vi har som mål å bruke kjernevirksomheten vår til å skape en mer bærekraftig verden.
 • En ansvarlig arbeidsgiver: Vi har som mål å støtte de ansattes engasjement og karriereutvikling samtidig som vi har en positiv innvirkning på samfunnet.
 • Et ansvarlig selskap: Vårt hovedmål er å aktivt redusere vårt miljøavtrykk.

Hver av disse tre pilarene er basert på det samme prinsippet om å "drive kulturen", og sammen utgjør de et fjerde hovedområde i seg selv, der etikk, compliance og intern CSR-styring er av sentral betydning. 

Coface kommunisere regelmessig med alle interessenter gjennom interne arrangementer og informasjonsarbeid. Alle medarbeideres engasjement og bevissthet er avgjørende for at vi skal lykkes med vår strategi."

Carole Lytton, Group General Secretary.

Coface har kartlagt de viktigste prioriteringene i sin CSR-strategi i forhold til FNs bærekraftsmål. Konsernet har prioritert 11 av de 17 bærekraftsmålene. Disse er valgt ut på bakgrunn av deres relevans for vår virksomhet, ledelsen av de ansatte og engasjement i ideelt arbeid.

Drivkraften bak kulturen

Sikre åpenhet, etterlevelse og støtte for ansatte gjennom tydelig ESG-styring, kommunikasjon og aktivt engasjement i hele konsernet.

Et ansvarlig forsikringsselskap: CSR-målsettinger integrert i forretningsaktivitetene

 • Konsernets miljøpåvirkning er inkludert i Cofaces retningslinjer: Coface tar hensyn til CSR i sin vurdering av landrisiko og risikoen for mislighold fra debitorer. I tillegg tester Coface en metode for å måle miljøpåvirkningen fra de forsikrede kjøperne. Dette verktøyet vil gjøre det mulig for Coface å styre virksomheten i retning av mer miljøansvarlige aktiviteter.
 • Coface har innført en policy for kommersiell ekskludering for å unngå uetiske og/eller uansvarlige forretningsaktiviteter. Selskapet har forpliktet seg til å avvikle eller redusere sin kredittforsikrings-, Single Risk- og obligasjonsvirksomhet innen termisk kull.
 • Coface har besluttet å øke støtten til finansiering og implementering av langsiktige ESG-prosjekter via sine Single Risk-løsninger. Coface har som mål å doble rammen for støtte til ESG-prosjekter over hele verden til minst € 400 millioner i utestående forpliktelser innen utgangen av 2025 (sammenlignet med midten av 2022).
 • Coface har forpliktet seg til å redusere karbonavtrykket i sin investeringsportefølje med 30 % (børsnoterte aksjer og selskapsobligasjoner) innen 2025 (sammenlignet med 2020) for Scope 1 og 2. I den forbindelse sluttet Coface seg til FNs prinsipper for ansvarlig investering (FN PRI) i 2023, og forbereder seg på å bli med i det FN-ledede initiativet NZAOA (Net Zero Asset Owner Alliance). Dette er en del av en strukturert tilnærming for å omstille konsernets investeringsportefølje og oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

Cofaces etiske retningslinjer

I Coface følger vi de høyeste standardene for etikk og profesjonell opptreden, uansett hvilke oppgaver eller posisjoner vi har. Våre etiske retningslinjer veileder oss i måten vi driver forretninger på over hele verden.

Last ned våre etiske retningslinjer

En ansvarlig arbeidsgiver

 • Mangfold og inkludering er sentrale deler av Cofaces HR-strategi. Våre team består av 80 forskjellige nasjonaliteter i 58 forskjellige land. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak for å fremme et mangfoldig og inkluderende miljø for de ansatte (likelønn, ikke-diskriminering når det gjelder kjønn, funksjonshemming, medlemskap i LHBT+-samfunnet osv.).
 • Coface har også innført retningslinjer for å tiltrekke seg og beholde talenter og for å engasjere ansatte. Vi måler regelmessig de ansattes engasjement og trivsel slik at vi kan fortsette å gjøre fremskritt innenfor begge områdene.
 • Konsernet viderefører satsing på medarbeiderutvikling gjennom bedriftsakademier, mentor- og omvendt mentor-programmer. Vi legger også til rette for at ansatte kan utforske nye karrieremuligheter internt i organisasjonen - både nasjonalt og internasjonalt.

Et ansvarlig selskap som er fast bestemt på å redusere sitt miljøavtrykk

 • I tillegg til å måle karbonavtrykk har Coface innført et system for å redusere dette avtrykket, slik at vi kan omstille oss til et lavutslippssamfunn. Nedtrappingsplanen, som er utarbeidet i samarbeid med de ulike forretningsområder, er organisert rundt tre prioriterte områder: investeringer, erstatninger og drift. Målet er å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.
 • Når det gjelder Cofaces daglige drift, vil planen påvirke alle avdelinger i konsernet, med ekstra fokus på ansvarlig innkjøpspraksis og digitale løsninger. I tillegg vil vi fokusere på pendling, forretningsreiser, vår bilpark og kontorlokaler.
 • Selskapet har allerede iverksatt de første tiltakene for å redusere karbonutslippen innenfor områder som administrasjon av bilparken, forretningsreiser og eiendomsforvaltning i konsernet.