chinese business landcapechinese business landcape

Betalingsforsinkelsene i Kina fortsetter å reduseres, samtidig som bedriftene stadig blir mer forsiktig.

Last ned dokument(er)

Cofaces analyse av betalingsatferd viser at flere selskaper er villige til å gi kreditt til sine kunder i 2023, men at de har redusert den gjennomsnittlige kredittiden fra 81 til 70 dager.

 • Mens kredittidene ble kortere, ble det rapportert om flere betalingsforsinkelser i 2023. Imidlertid gikk den gjennomsnittlige betalingsforsinkelsen ned fra 83 dager til 64 dager.
 • Den nedadgående trenden med å gi svært lange kredittider (over 180 dager) fortsetter.
 • Mer enn halvparten av respondentene forventet at forretningsforholdene ville bedre seg i 2024, selv om etterspørselsnedgangen forventes å bli mer alvorlig i år. Hard konkurranse blir fortsatt sett på som den største risikoen for forretningsdriften i 2024. Konkurransen forventetes imidlertid å bli redusert fra 2023.
 •  

   Junyu TAN, økonom for Nord-Asia i Coface, sier:

  "2023 var året da den økonomiske aktiviteten generelt normaliserte seg etter pandemien. Det samme var tilfelle for bedriftenes forretningspraksis når det gjelder betalingsbetingelser. Etter hvert som konkurransen og markedspraksisen normaliserte seg, tok flere selskaper initiativ til igjen å gi kredittid til kunder.

  Selskapene har imidlertid blitt mer forsiktige og tilbyr kortere kredittider. Coface’s 2024 China Corporate Payment Survey viste at de gjennomsnittlige kredittidene gikk ned i 2023. Bruken av risikostyringsverktøy ble også mer utbredt i bedriftene.

  Kortere kredittider førte til en økt forekomst av betalingsforsinkelser. Men det betyr ikke nødvendigvis at selskapenes likviditetssituasjon forverres. Hvis betalingsforsinkelser legges til kredittidene, gikk den totale gjennomsnittlige tiden mellom kjøp av en vare og betaling av en faktura - såkalt DSO (Days Sales Outstanding) - ned fra 140 dager i 2022 til 136 dager i 2023. Det kan tyde på en forbedring i bedriftenes kontantstrømsyklus.

  Når vi ser fremover mot 2024, forventer 53 % av respondentene en bedring i de økonomiske utsiktene ettersom den politiske støtten øker, markedskonkurransen avtar og lagerbeholdningen reduseres. Svakere etterspørsel i 2024 bør føre til økte offentlige utgifter for å stabilisere veksten."

   

  Betalingsforsinkelser: Det rapporteres om flere forsinkelser, men med kortere varighet

   

  62 % av respondentene rapporterte om betalingsforsinkelser i 20231, opp fra 40 % i 2022. Men en økning i hyppigheten av betalingsforsinkelser er ikke nødvendigvis ensbetydende med en forverring av selskapenes kontantstrøm. I 2023 ble betalingsforsinkelsene betydelig redusert, fra 83 dager i 2022 til 64 dager.

  Analysen viste også en kontinuerlig nedadgående trend for svært lange betalingsforsinkelser (over 180 dager), som oversteg 2 % av årsomsetningen, noe som er en indikasjon på høy risiko for manglende betaling. Basert på Cofaces erfaring ble 80 % av slike forsinkelser aldri betalt. Bare 33 % av respondentene rapporterte om slike forsinkelser, det nest laveste nivået siden 2014.

  Bygg- og anleggsbransjen fortsatte å ha de lengste betalingsforsinkelsene (84 dager), ettersom eiendomsutviklere fortsatt var under sterkt økonomisk stress på grunn av det svake salget av nye boliger. Tekstilbransjen så ut til å ha den høyeste risikoen for manglende betaling (svært lange betalingsbetingelser på over 2 % av omsetningen). Men situasjonen vil neppe bli bedre i 2024, ettersom den oppdemmede etterspørselen avtar og lønnskostnadene stiger.

  Sterk konkurranse ble oppgitt som en viktig årsak til kundenes økonomiske problemer, noe som delvis kan skyldes overkapasitet i enkelte bransjer. Kostnadspresset så imidlertid ikke ut til å være noen stor belastning for kinesiske selskaper, noe som stemmer overens med Kinas relativt svake inflasjon.

   

  Økonomiske forventninger: Avtakende konkurranse, men ugunstige utsikter for etterspørselen

   

  Når vi ser fremover, kan økt politisk støtte gi bedriftene økt selvtillit. 53 % av respondentene var fortsatt optimistiske med hensyn til de økonomiske utsiktene i 2024. Legemiddelindustrien var mest optimistisk på grunn av den strukturelle etterspørselen som følge av en aldrende befolkning. Bilbransjenog bygg- og anleggsbransjen gjorde det også bedre enn forventet, ettersom den politiske støtten til elbiler og infrastrukturinvesteringer forventes å fortsette. Tekstilsektoren var mest pessimistisk, ettersom den oppdemmede etterspørselen sannsynligvis vil avta i 2024 og lønnskostnadene vil stige.

  Sterk konkurranse ble fortsatt ansett som den største risikoen for bedriftene i 2024. Men ettersom mange selskaper tilbød store rabatter for å øke salget i 2023, bør konkurransen avta i 2024 i takt med at lagerbeholdningene reduseres. Etterspørselsnedgangen var imidlertid ventet å bli kraftigere etter hvert som etterspørselen etter gjenåpning avtar. Dette samtidig med at husholdningenes inntekter og bedriftenes overskudd ennå ikke har bidratt til å skape nye overskudd. I denne forbindelse kan myndighetene bli nødt til å øke utgiftene for å stabilisere den samlede etterspørselen.

   

   >  Last ned analysen nå

   

  1 Med betalingsforsinkelse menes perioden mellom forfallsdato og betalingsdato, slik respondentene i gjennomsnitt har rapportert.

   

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

China

 

B B

Se våre løsninger