Coface forplikter seg til å redusere karbonavtrykket

Coface har satt klare mål for sitt samfunnsansvar (CSR), spesielt for direkte og indirekte utslipp av klimagasser, med første milepæl i 2025.

Hvordan har Coface tenkt å redusere sitt miljøavtrykk?

Cofaces CSR-forpliktelser står sentralt i konsernets utviklingsstrategi. Coface ønsker å bidra til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C sammenlignet med førindustrielt nivå, og være karbonnøytrale innen 2050.

 Coface tilpasser forretningsmodellen: Selskapet tar gradvis hensyn til miljø- og klimarisikoen til sine kunder og debitorer (kundenes kunder), i tillegg til de miljømessige og sosiale konsekvensene av investeringene. Konsernet har allerede iverksatt tiltak for å skalere opp støtten til ESG Single Risk-prosjekter (hedging-produkter for å beskytte mot handelsrisiko og politisk risiko på mellomlang og lang sikt).

 Coface gjennomførte en omfattende vurdering av sitt karbonavtrykk i 2022 (basert på 2019) ved hjelp av Bilan Carbone®-metoden, som er utarbeidet av Ecological Transition Agency (ADEME). Målet med revisjonen var å anslå og ta grep om klimagassutslippene som genereres direkte og indirekte av konsernets forretningsaktiviteter (Scope 1, 2 og 3) på tre sentrale områder:

 • Investeringer (kilde: Amundi)
 • Den økonomiske støtten som gis til kunder gjennom kredittforsikring (utbetalt erstatningsbeløp)
 • Drift (innkjøp, passasjertransport, energi og anleggsmidler)

 

Denne prosessen munnet ut i en handlingsplan for å redusere konsernets klimagassutslipp.

 

Investeringer

Coface har som mål å redusere investeringsrelaterte klimagassutslipp (Scope 1 og 2) med 30 % for aksjer og selskapsobligasjoner mellom 2020 og 2025. For å nå dette målet vil konsernet fortsette å drive lobbyvirksomhet overfor de 20 største utslippskildene i porteføljen knyttet til alle sider av ESG – inkludert klima – for å oppmuntre dem til å redusere sine klimagassutslipp. Deretter vil Coface fokusere på midlertidige mål – det første for 2030 – med sikte på å nå nøytralitet innen 2050.

ESG-scoren for investeringsporteføljen overvåkes nå, og de laveste ratingene utelukkes (G) eller begrenses (F). Coface har også retningslinjer for å begrense investeringer i kullsektoren.

 

Bruk av kredittforsikringsprodukter

Som kredittforsikringsselskap tilbyr Coface sine kunder støtte fra et økonomisk perspektiv ved å erstatte deres ubetalte fordringer. I henhold til Bilan Carbone®-metoden tar Coface hensyn til den direkte økonomiske støtten til kunder. Det betyr at Coface ved måling av egne klimagassutslipp inkluderer utslippene til kunder som har mottatt erstatning (Scope 3). 

Mellom 2019 og 2025 har Coface som mål å redusere klimagassutslippene med 7 % for krav som selskapet håndterer i sin kredittforsikringsvirksomhet.

 

Cofaces strategi for å skalere ned disse indirekte utslippene er basert på en todelt tilnærming:

 • Aktivt involvere kundene i en utslippsreduserende prosess.
 • Revidere retningslinjene for kommersiell ekskludering.

Coface vil jevnlig revurdere disse målene i årene fremover etter hvert som egnet programvare blir utviklet.

 

Operasjoner

Karbonavtrykket til Cofaces operasjoner utgjorde 42 762 tonn CO₂-ekvivalenter i 2019, basert på vurderingen av konsernets karbonavtrykk. Coface har som mål å kutte disse utslippene med 11 % mellom 2019 og 2025 via følgende plan:

 

Ansvarlig innkjøp

 • Engasjere seg overfor leverandører og prioritere bedrifter som har forpliktet seg til en kurs som er kompatibel med Paris-avtalen.
 • Innføre ansvarlige digitale praksiser for å begrense mengden av data som brukes/lagres.
 • Redusere utskrifter med 30 %.

 

Reiser

 • Kutte ned på pendling ved å opprettholde praksisen med hjemmekontor.
 • Oppmuntre til mer lavkarbonmobilitet ved å motivere ansatte til å benytte offentlig transport i stedet for bil, og tog i stedet for fly, i tillegg til å trappe opp elektrifiseringen av bilparken og gjøre lading enklere.
 • Redusere forretningsreiser med 40 % sammenlignet med 2019 ved å prioritere digitale møter.
 • Oppmuntre til en mer behovstilpasset bilbruk ved å gi alle ansatte med firmabil opplæring i miljøvennlig kjøring og tilby mobilitetspakker.

 

Energi og anleggsmidler

 • Redusere kontorarealer totalt med 30 %.
 • Ta systematisk hensyn til tilgangen til offentlig transport eller energieffektivisering ved valg av lokalisering av nye kontorer.
 • Begrense bruken av oppvarming og klimaanlegg.
 • Forlenge levetiden til firmabiler.

Handlingsplanen kan suppleres med ytterligere tiltak over tid: Cofaces avkarboniseringsstrategi er basert på jevnlig oppdatering av selskapets karbonrevisjon. Revisjonen i 2025 vil bli brukt til å vurdere om Coface har oppfylt sine forpliktelser.

Støtte og engasjement fra alle interessenter (leverandører, ansatte, kunder og selskaper som Coface investerer i) vil være avgjørende, ikke bare for å nå våre mål, men også for å bidra til den kollektive innsatsen for å oppnå karbonnøytralitet ovr hele verden innen 2050.

- Emilie Bertholon, Group CSR Manager.