Den tyske metallindustrien: Negative fremtidsutsikter, men overraskende positiv betalingsatferd

Last ned dokument(er)

Situasjonen i den tyske metallsektoren har aldri vært enkel, men den har blitt enda mer utfordrende med konkurransen fra kinesiske statsstøttede metallprodukter samt nedgangen i den tyske bilindustrien fra og med 2018.

Til tross for utfordringene har betalingsatferden i metallsektoren - mot formodning - blitt bedre med årene, ifølge resultatene fra våre årlige betalingsundersøkelser i Tyskland.

Tysklands metallsektor står overfor en rekke økonomiske utfordringer

Flere økonomiske faktorer har bremset den tyske metallindustrien. Statsstøttet konkurranse fra Kina har lykkes i å utkonkurrere europeiske selskaper ved å tilby billigere produkter. I årenes løp har disse subsidiene ført til betydelig overkapasitet og tilbudsoverskudd på verdensmarkedet, noe som har presset prisene på industrimetaller, særlig stål og aluminium.

Tysklands industrielle omstilling til grønn teknologi, særlig i bilindustrien, har utløst en industriell resesjon som også har påvirket metallsektoren.

Siden midten av 2018 har produksjonen i den tyske metallsektoren vist en nedadgående trend. I tillegg til disse utfordringene har den kraftige økningen i energiprisene i kjølvannet av oppgangen etter pandemien og Russlands invasjon i Ukraina økt produksjonskostnadene. Ifølge arbeidsgiverforeningen for metall- og elektronikkindustrien har bruttofortjenestemarginen i sektoren sunket fra 4,4 % i 2017 til 3,5 % i 2021. I mai 2023 oppga 34 % av bedriftene i metall- og elektronikksektoren at de i 2022 enten hadde svært lave fortjenestemarginer (mellom 0 % og 2 %) eller til og med negativ fortjenestemargin (14 % av respondentene). I september 2023 var det 15 % som forberedte seg på å gå med underskudd i år.

Kredittiden blir kortere for hvert år

På grunn av at det er en høy andel av metallselskapene som deltar i den årlige betalingsundersøkelse for Tyskland er det mulig å sammenligne betalingsatferden i metall sektoren over tid. I tillegg er det mulig å sammenligne betalingsadferden i metallsektoren mot andre sektorer.

I 2019 ba 82 % av metallbedriftene om kortsiktige kredittider på opptil to måneder, og fortsatt hadde 16 % mulighet til å betale etter to måneder. Situasjonen har endret seg merkbart. I 2023 ba 53 % om å få betalt i løpet av de første 30 dagene etter levering, og bare 5 % ga kredittider på mer enn to måneder.

 Den gjennomsnittlige betalingstiden i metallsektoren har falt fra 44 dager i 2019 til 31 dager i 2023. I samme periode gikk betalingstiden for alle selskaper i Tyskland bare marginalt ned fra 34 dager til 32 dager.

Betalingsforsinkelser: en vanlig praksis, men de er korte

Selv om andelen selskaper i den tyske metallsektoren som rapporterer om betalingsforsinkelser, økte fra 62 % i 2022 til 77 % i 2023, er forsinkelsestiden kort. En hovedårsak til det høye antallet forsinkelser er at 32 % av de spurte selskapene anså denne praksisen som en markedsstandard i 2023. Metallindustrien er fortsatt blant de tyske sektorene der flest selskaper mottar betalingene sine innen 30 dager etter forfall. I 2023 ble det til og med ikke rapportert om forsinkelser på mer enn 90 dager. Totalt sett, med unntak av 2020, har de gjennomsnittlige betalingsforsinkelsene i metallindustrien hele tiden ligget under den gjennomsnittlige betalingsforsinkelsestiden for hele økonomien.

Betalingsforsinkelser i den tyske metallsektoren over tid

Sources: Coface Corporate Payment Surveys

Risiko og utsikter

Til tross for pessimismen i metallsektoren ligger over gjennomsnittet er den ikke lengre blant de mest pessimistiske, men ligger rett under gjennomsnittet for hele økonomien.

Blant de viktigste risikoene bedriftene ser for 2023 er utfordrende forretnings- og produksjonsforhold i Tyskland (for 21,4 % av respondentene), stigende råvarepriser (17,9 %), mangel på kvalifisert arbeidskraft (12,5 %) og politisk risiko (11,6 %).

Som en reaksjon på særlig den politiske risikoen ser det ut til at metallindustrien har tilpasset seg det endrede økonomiske miljøet tidligere enn andre bransjer: 13,6 % av selskapene hadde allerede implementert strategier for risikoreduksjon innen 2023.

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Germany

 

A3 A3

Se våre løsninger