Hva er politisk risiko, og hvordan påvirker den kreditt til næringslivet?

Med endringer i verdenssituasjonen, økningen i (geo)politisk risiko og klimakrisen er politisk risiko igjen i søkelyset, med de uunngåelige økonomiske konsekvensene det har for internasjonal handel og næringsliv. Vi tar nærmere titt på hvordan du kan sikre deg mot denne stadig mer aktuelle risikoen.

Hva er politisk risiko?

 

Å beregne politisk risiko innebærer å vurdere et lands politiske stabilitet. Politisk risiko kan være av politisk, sosial, sikkerhetsmessig eller klimamessig art (se nedenfor). Det kan også dreie seg om en politisk beslutning som hindrer en transaksjon i å gå som planlagt:

 • hindring av overføring av eiendeler;
 • konfiskering av investeringer eller eiendom
 • at en offentlig myndighet nekter å oppfylle sine forpliktelser;
 • økonomiske embargoer eller sanksjoner;
 • nasjonalisering;
 • ekspropriasjon

 

Slike omveltninger kan påvirke selskaper, finansinstitusjoner, banker og investorer. For ethvert selskap, uansett størrelse, kan politisk ustabilitet i et land ha en betydelig innvirkning på virksomheten eller markedene der selskapet opererer.

Sammen med betalingsmislighold er politisk risiko en del av Single Risk-løsningen: dekningen av en enkeltstående, ikke-kansellerbar kredittrisiko på mellomlang sikt.

 

Global handel: 4 store politiske risikoer

 

1. Statlig innblanding

Hvis det oppstår en politisk krise eller et regjeringsskifte, kan de ansvarlige myndighetene beslutte å konfiskere selskapenes verdier. Dette skjer for eksempel når et nytt politisk parti kommer til makten og forsøker å nasjonalisere industrier, ofte uten rimelig kompensasjon til de berørte selskapene. Slike ekspropriasjonstiltak fører til tap av verdier eller investeringer for de berørte selskapene.

 

2. Krig, uroligheter og terrorangrep

Når det bryter ut krig, opptøyer eller et terrorangrep finner sted, kan et selskaps drift bli påvirket på mange måter:

 • Ødeleggelse eller stenging av lokaler.
 • Skade på eller tap av eiendeler (materielle og finansielle).
 • Manglende evne til å fortsette driften.

Noen selskaper kan til og med være et spesifikt mål hvis de anses som "politiske motstandere". Denne typen hendelser fører til alvorlige likviditetsproblemer for selskaper, med risiko for manglende betaling til forretningspartnere.

De økonomiske konsekvensene av en krig varierer betydelig fra selskap til selskap, særlig avhengig av selskapets og de berørte landenes eksponering mot stigende råvarepriser. I et klima preget av geopolitisk spenning vil selskapene oppleve at finansieringskostnadene øker uten at de nødvendigvis er i stand til å videreføre denne økningen i salgsprisene.

 

3. Embargoer og sanksjoner

Handler du med et land som er underlagt handelsembargo eller sanksjoner? Pass på: Importen og/eller eksporten din kan raskt bli rammet. Slike tiltak, som utgjør den politiske risikoen, iverksettes vanligvis svært raskt. Hvis partneren din blir utsatt for sanksjoner, kan du lide store tap, selv om forretningsforholdet ble innledet lenge før situasjonen forverret seg.

I en slik situasjon må du være sikret og i stand til å forutse slike risikoer!

"Som en av verdens ledende aktører innen kredittforsikring og risikostyring er vår viktigste ressurs evnen til å tilpasse kredittvurderingen til den politiske og geopolitiske risikoen vi står overfor. Takket være vår unike ekspertise og vårt tette samarbeid med kundene våre kan vi forutse og effektivt beskytte dem mot landrisikoen som er forbundet med deres forretningsdrift"
understreker  Benjamin LAMBERT, Head of Political and Credit Risk og Deputy Director of Single Risk i Coface.

4. Klimarisiko

De økte bekymringene knyttet til globale klimautfordringer gjør at klimakriterier spiller en mye større rolle i vurderingen av politisk risiko. I denne forbindelse er selskapene eksponert for to hovedrisikoer:

 • fysisk risiko (hyppigheten av ekstreme klimahendelser);
 • risiko knyttet til omstilling (effekten av statlige tiltak på selskapene).

Ved å kombinere eksponerings-* og sensitivitetsindekser** vurderer Coface et lands sårbarhet for klimarisiko, basert på seks sektorer som er avgjørende for at et land skal fungere: mat, tilgang til vann, helsesystem, økosystemtjenester, bosettingsområder og infrastruktur.

 

Hvordan vurderes disse risikoene?

For å vurdere landrisikoen analyserer Cofaces økonomer makroøkonomiske, finansielle og politiske data. Totalt 160 land vurderes gjennom hele året. Fordi det er viktig at denne informasjonen alltid er oppdatert, utarbeider Coface hvert kvartal et land- og sektorrisikobarometer som gjør det mulig for kunder og samarbeidspartnere å ta pulsen på den siste utviklingen i landene der de opererer.

I tillegg gir Coface en egen score for politisk og sosial risiko. Denne er basert på sosioøkonomiske indikatorer som er spesifikke for hvert enkelt land, og beregnes ved å analysere samspillet mellom globale økonomiske faktorer og lokale hendelser (politiske, sosiale og klimamessige) som er spesifikke for hvert enkelt land. For 2023 viser Coface-indeksen høyere risikonivåer enn før pandemien.

"Etter mer enn 70 år med fred har politisk risiko igjen kommet i fokus og har preget agendaen i mange land de siste årene. Denne risikoen er klart økende, særlig på grunn av endringen av verdensordenen og klimakrisen, to viktige kilder til usikkerhet og ustabilitet i årene som kommer"

Ruben NIZARD, økonom for Nord-Amerika og leder for politisk risiko i Coface.

Selskaper og landrisiko: Hvordan kan selskaper beskytte seg?

Salgs-, kjøps- eller importkontrakter, finansiering eller investeringer: Er du en SMB, selvstendig næringsdrivende, et stort konsern eller en finansinstitusjon som ønsker å sikre virksomheten din? Kredittforsikring er en av de beste løsningene for å beskytte seg mot politisk risiko.

Hvis det er politisk uro i landet forretningspartneren din handler i eller med, vil det mest sannsynlig være umulig for ham eller henne å oppfylle sine forpliktelser. Dette fører til manglende betaling og tap på fordringer for bedriften din. Slike situasjoner svekker kontantstrømmen og kan til og med føre til insolvens. Cofaces kredittforsikring er ikke bare en forsikring som sikrer deg mot slike hendelser: Den omfatter også et forebyggende aspekt, slik at du kan vurdere dine kommersielle partnere (kunder, leverandører) og markeder på forhånd, før du innleder et forretningsforhold.

Cofaces Single Risk-løsninger gir deg skreddersydd dekning på mellomlang og lang sikt for å beskytte deg mot risikoen for manglende betaling, inkludert risiko knyttet til politisk hendelser. Hos Coface er Single Risk-forsikring basert på en spesifikk metodikk som brukes av et tett sammensveiset team av risikoeksperter og økonomer.

Coface har vært verdensledende innen risikostyring i over 75 år, og hjelper bedrifter med å beskytte seg mot betalingsmislighold slik at de kan utvikle seg trygt. Ta kontakt med våre eksperter for å finne den kredittforsikringsløsningen som passer dine behov.

* Eksponeringsindeks: et mål på et lands sårbarhet for klimaforstyrrelser. Denne indeksen fanger opp de fysiske konsekvensene av klimarisiko.
**Sensitivitetsindeks: vurdering av graden av påvirkning av et klimasjokk basert på topografiske variabler, demografi eller landets økonomiske struktur.

Forfattere og eksperter

Se våre løsninger