Kollapsen til Silicon Valley Bank setter søkelyset på økt risiko for økonomisk ustabilitet som følge av pengepolitiske innstramminger

10. mars stengte California og føderale banktilsynsmyndigheter Silicon Valley Bank (SVB) og beslagla innskuddene med henvisning til både illikviditet og insolvens. Dette er den nest største konkursen i en amerikansk finansinstitusjon siden Washington Mutual i 2008.

Selv om banken hadde spesialisert seg på banktjenester for teknologiske nyetableringer i Silicon Valley-området, var SVB anslått å være den 16. største forretningsbanken i USA, med rundt 209 milliarder USD i konsoliderte eiendeler ved utgangen av 2022. 

Selv om kollapsen ikke ser ut til å være systemisk, viser den hvordan renteøkninger kan virke inn på den økonomiske stabiliteten og bidra til økt risiko i den amerikanske teknologibransjen. Hendelsene er også en påminnelse om at vi ennå ikke har sett den fulle virkningen av de pengepolitiske innstrammingene.

 

En kollaps som tilskrives en utilstrekkelig diversifisert kundebase, men også dagens pengepolitiske innstramming

SVB spesialiserte seg på banktjenester for den teknologiske og bioteknologiske bransjen. Under pandemien, da Californias teknologibransje opplevde et oppsving, hadde SVB en betydelig økning i innskudd (+86 % i 2021) og investerte stort i statsobligasjoner og pantesikrede verdipapirer.

Denne forretningsmodellen gjorde SVB sårbar for renteøkninger på to fronter:

  • For det første rammet høyere renter deres teknologikunder spesielt hardt. Dette utløste et fall i venturekapitalfinansieringen og høyere cash burns i teknologiselskaper. Dette igjen førte til uttak av SVB-kundenes midler i 2022.
  • For det andre, da den amerikanske sentralbanken (FED) hevet renten, falt prisen på amerikanske verdipapirer og presset SVBs eiendeler.

Forverringen av SVBs økonomi og det påfølgende tapet av kundenes og investorenes tillit førte til et rush fra banken. 9. mars falt bankens aksjer med rundt 60 %. Samme dag startet investorer og innskytere uttak på rundt 42 milliarder USD. Deretter hadde tilsynsmyndighetene ikke noe annet valg enn å stenge SVB. 12. mars kunngjorde myndighetene at alle innskytere ville bli skjermet og få full tilbakebetaling, og gikk dermed utover de normale lovregulerte garantiene.

 

Den største bekymringen er risikoen for smitte 

Foreløpig virker SVBs problemer mer idiosynkratiske enn systemiske, selv om Federal Deposit Insurance Corporation anslår at amerikanske banker har 620 milliarder USD i urealiserte tap. Store amerikanske banker er mye mer diversifiserte enn SVB. Bekymringene er i langt større grad rettet mot regionale banker med lignende profil som SVB. Handel med aksjer i flere andre banker, inkludert First Republic Bank, PacWest Bancorp og Signature Bank, ble stanset 10. mars, og tilsynsmyndighetene kunngjorde at de stengte Signature Bank, en av kryptobransjens hovedbanker, 12. mars.

For å demme opp for smitte annonserte de amerikanske tilsynsmyndighetene en ny nødlånsfasilitet som skulle sikre «at bankene kan møte behovene til alle sine innskytere», og uttalte at de var parate til å takle ethvert likviditetspress som måtte oppstå.

 

SVBs kollaps setter søkelyset på økt risiko i den amerikanske teknologibransjen

Stigende renter har tæret på den enkle tilgangen til kapital som hjalp frem nyetableringer og finansierte ambisiøse prosjekter i årene før. I tillegg måtte bransjen kjempe med en nedgang i annonseinntekter knyttet til et mer utfordrende makroøkonomisk klima. Alt dette resulterte nylig i økte permitteringer i bransjen. Vi tror at høyere renter og avviklingen av en stor finansaktør kan skape ytterligere uro for den amerikanske teknologibransjen

 

Et forsterket dilemma for sentralbanker fordi deres rentehevinger så vidt har begynt å virke

Disse hendelsene viser hvilket tredelt dilemma FED står overfor: De må opprettholde prisstabilitet, ikke bare for å fremme maksimal sysselsetting, men også for å sikre økonomisk stabilitet.  Kollapsen til SVB bidro til en nedgang i investorenes anslag om en økning på 50 basispunkter på møtet 21.–22. mars.  Hendelsene er også en påminnelse om at virkningen av pengepolitiske innstramminger ennå ikke er fullt merkbare, ikke bare fra et makroøkonomisk synspunkt, men også, og enda mer alvorlig, fra et finansielt synspunkt.

 

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger