Mange utfordringer for bedrifter i Mellom- og Øst-Europa resulterer i et økt antall konkurser

Konkurser i bedrifter i Mellom- og Øst-Europa økte i 2022 på grunn av høye priser på energi og innsatsvarer, flere raske rentehevinger, den høyeste inflasjonen på flere tiår og usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina.

Økende bekymring

 

  • Åtte land opplevde et høyere antall konkurser (Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Serbia), og fire land registrerte en nedgang (Tsjekkia, Estland, Slovakia og Slovenia).
  • Etter en nedgang i antall konkurser i 2020 økte konkurssakene i 2021 og akselererte i 2022.

 

Mellom- og Øst-Europa har vært gjennom betydelige økonomiske omstillinger de siste tre årene. Stor heterogenitet, ulike støttetiltak og lovendringer har påvirket konkursutviklingen i stor grad. Covid-19-pandemien og påfølgende økonomiske nedgangstider, samt de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina, har ført til bekymringer ikke bare for den makroøkonomiske aktiviteten og råvaremarkedene, men også for bedriftenes betalingsevne.

 

Økonomien i disse landene har vist tegn til bedring i 2021 og første halvdel av 2022, og de fleste land registrerer høyere vekstrater til tross for den betydelige volatiliteten. «2022 førte stort sett med seg solid økonomisk aktivitet, med Kroatias og Slovenias BNP-vekst på over 5 % og nesten like høye vekstrater i Polen, Romania og Ungarn»,sier Grzegorz Sielewicz, Cofaces leder for økonomisk research for Mellom- og Øst-Europa. «På den annen side ble det resesjon i Estland med en vekstrate på -1,3 %.»

 

Når det gjelder konkurser, bidro myndighetenes støttetiltak i 2020 til nedgangen i antall konkurser. Prosessen med å avslutte disse tiltakene var gradvis, og bedrifter nøt fortsatt godt av dem i en periode med lave renter i 2021.  

 

I 2022 så vi imidlertid en klar økning i antallet konkurser som følge av de mange utfordringene bedrifter sto overfor, blant annet høye priser på energi og innsatsfaktorer, flere raske rentehevinger, den høyeste inflasjonen på flere tiår og usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina

- Grzegorz Sielewicz.

 

Coface anslår at det totale antallet konkurssaker i Mellom- og Øst-Europa steg fra 25 917 i 2021 til 36 090 i 2022, en økning på 39,3 %. Åtte land opplevde flere konkurser i 2022 enn året før (Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Serbia), og fire land registrerte en nedgang (Tsjekkia, Estland, Slovakia og Slovenia). Serbia og Ungarn opplevde den høyeste økningen i antall konkurser (henholdsvis +106 % og +86 %), mens Estland hadde den største nedgangen (med -17 %).

 

 

Konkurser økte i alle sektorer, ikke bare de energikrevende

Ikke overraskende er det de energikrevende sektorene som led mest under de skyhøye råvareprisene, noe som førte til høyere driftskostnader. I Polen har for eksempel kjemikalie-,metall-, papir-, tre- og landbrukssektoren rapportert lengre betalingsforsinkelser enn gjennomsnittet, og en stor del av dem opplever lengre forsinkelser sammenlignet med året før. Disse sektorene var også bredt representert i regional konkursstatistikk: Metall, papir, tre og landbrukssektoren har opplevd høye og akselererende konkursrater.

 

Bygg- og anleggssektoren er også betydelig påvirket. Konkursratene er spesielt høye i Kroatia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen og Polen på grunn av de høye prisene på byggematerialer og innsatsfaktorer. Denne sektoren opplevde også et tregt boligmarked på grunn av renteøkninger og skyhøy inflasjon, og mangel på arbeidskraft har også vært et hinder.

 

Detaljhandelen er en annen sektor med en betydelig andel konkurser i de fleste land, selv om konkursraten og vekst i antall konkurser var relativt begrenset i 2022. Den vedvarende inflasjonen tærer på forbrukernes utgifter, noe som kan føre til flere konkurser i denne sektoren.

 

"De økonomiske utsiktene er mildt sagt usikre. Våre eksperter spår en nedgang i inflasjonen de kommende månedene, men likevel kan en stor del av økonomiene i Mellom- og Øst-Europa oppleve svakere vekst i 2023. Inflasjonen vil faktisk holde seg godt over sentralbankenes mål. De vil dermed fortsette å heve rentene, og dette vil ha negativ effekt på bedriftenes soliditet. Vi tror at antallet bedrifter som rammes av konkurs, vil fortsette å øke i 2023", sier Jarosław Jaworski, CEO for Coface i Mellom- og Øst-Europa.

 

 

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Poland

 

A4 A4

Se våre løsninger