Økonomisk nedgang og økende antall konkurser: Hvordan er utsiktene for selskapene i Sentral- og Øst-Europa?

Last ned dokument(er)

Antall konkurser i Sentral- og Øst-Europa (CEE) økte i 2023. Den økonomiske utviklingen i regionen vil fortsatt ligge under sitt potensiale i 2024.

I kjølvannet av den økonomiske nedgangen opplevde landene i Sentral- og Øst-Europa (CEE) en dramatisk økning i antall konkurser i løpet av 2023. Bedriftene kom seg gjennom den første perioden takket være de statlige støttetiltak under pandemien. Mens den påfølgende avviklingen av disse tiltakene, kombinert med makroøkonomisk press, første til at insolvensratene steg til nye høyder.

Den økonomiske nedgangen resulterte i et fall i regionens gjennomsnittlige BNP-vekst fra 4,0 % i 2022 til bare 0,5 % i 2023. Dette resulterte i den laveste veksten i dette århundret (med unntak av den globale finanskrisen i 2009 og covid-19-pandemien i 2020). Tsjekkia, Estland,Ungarn, Latvia og Litauen hadde til og med negativ vekst i 2023.

 

Økningen i antall insolvensbehandlinger gjenspeiler den svake økonomiske veksten

I Sentral- og Øst-Europa økte antallet insolvensbehandlinger med 38,6 %1 fra 2022 til 2023, noe som markerte nok et år med tosifret vekst. 

Økningen ble drevet av en kombinasjon av interne og eksterne faktorer, som forsterket utfordringene selskapene i regionen står overfor. Dette er særlig knyttet til geopolitiske spenninger og inflasjonspress.

forklarer Grzegorz SIELEWICZ, Cofaces leder for Economic Research for Sentral- og Øst-Europa.

Konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina ga gjenklang i hele regionen (særlig grunnet landets geografiske nærhet) og har forstyrret forsyningskjedene og bidratt til en kraftig økning i energiprisene. Disse eksterne faktorene, kombinert med interne utfordringer som mangel på arbeidskraft og økende kostnader for innsatsfaktorer, har tynget næringslivet. Dette har igjen førte til en betydelig økning i antall konkurser. Det er særlig bygg- og anleggssektoren og handelsnæringen som har fått merke insolvensbølgen. De sliter med mangel på arbeidskraft, lønnspress og avtagende etterspørsel.

 

Veien mot bedring ser ut til å bli vanskelig

"Vi forventer en ytterligere økning i antall konkurser i 2024, om enn i et lavere tempo enn året før. Globalt sett vil selskapene fortsatt ikke nå sitt fulle økonomiske vekstpotensial som følge av utfordringene de står overfor i den daglige driften av virksomheten”, legger Jarosław Jaworski, CEO for Coface i Sentral- og Øst-Europa, til.  

I 2024 vil forretningsklimaet være preget av begrenset omsetningsvekst og fallende marginer. Samtidig møter eksportbedriftene fortsatte utfordringer på grunn av svak utenlandsk etterspørsel, særlig fra Tyskland, som fortsatt er den viktigste handelspartneren for de fleste økonomiene i Sentral- og Øst-Europa. Det er imidlertid tegn til et forbrukerdrevet oppsving i horisonten, særlig når det gjelder dagligvarer, noe som vil støtte opp om den økonomiske aktiviteten i CEE-regionen. Likevel står selskapene overfor et økende press fra stigende råvarepriser og lønnskostnader, blant annet økte minstelønninger i de sentral- og østeuropeiske landene.
 

Last ned hele analysen nå!

1 Kilde Coface

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger