Construction workersConstruction workers

Utfordrende tider for boligbyggere og eiendomsselskaper

Last ned dokument(er)

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren er blant de mest sykliske sektorene. De er følsomme for endringer i arbeidsmarkedet, råvarepriser og ikke minst rentenivået og tilgangen på kreditt, og er for tiden under press. Og det blir neppe bedre i 2024.

Boligbyggerne ser noen sprekker

 

Boligmarkedet står overfor et doble utfordringer, både på tilbuds- og etterspørselssiden. Renteøkningen har resultert i en rask forverring av etterspørselen, ettersom husholdningene ikke har råd til å kjøpe bolig, særlig siden boligprisene har gått opp.

 

I tillegg kommer den globale mangelen på arbeidskraft, som ifølge europeiske selskaper er det største hinderet for byggingen fra 2021 til slutten av 2023 1. Dette gjenspeiles i USA, der antallet ledige stillinger i byggebransjen er nesten 30 % høyere enn før pandemien, og i Japan, der 60 % av byggefirmaene oppga mangel på arbeidskraft i en undersøkelse fra 2022 2.

 

Alle disse problemene på tilbudssiden, sammen med den raske renteøkningen de siste to årene, har ført til at byggekostnadene har økt på alle områder: Materialprisene har gått opp, lønnspresset har økt, og finansieringskostnadene har skutt i været.

 

Høye renter utfordrer kommersielle eiendomsselskaper

Næringseiendomsselskapene - som hovedsakelig er aktive i andre segmenter enn boligsegmentet, som industri, kontor og detaljhandel - har vært spesielt følsomme for de siste årenes problemer, der detaljhandelen har blitt utfordret av nedstengninger og økt netthandel, mens kontormarkedet fortsatt er i ferd med å tilpasse seg overgangen til hybridarbeid, noe som har ført til lavere og endret etterspørsel etter kontorlokaler. I 1. kvartal 2023 var arealledigheten i USA på 20,2 %, det høyeste nivået på over 15 år, og i Europa var den tilbake på 2016-nivå med 7,5 %.

Det høye rentenivået skaper utfordringer for eiendomsselskapene på flere måter, og den mest åpenbare og umiddelbare effekten er en nedgang i både antall eiendomstransaksjoner og den samlede verdien av dem. I dagens situasjon er dette allerede synlig, med mer enn en halvering av transaksjonsvolumet for næringseiendom i Europa det siste året og er nå på det laveste nivået siden 2010. I tillegg kommer rentekostnadene, som har steget raskt de siste to årene.

 

Utsikter for 2024: mot fallende boligpriser i avanserte økonomier

Eiendomsmarkedet navigerer fortsatt i en hårfin balansegang mellom høye renter og et begrenset boligtilbud.

Selv om boligprisene har tilpasset seg noe til de høyere rentene, har de vedvarende begrensningene i tilbudet (forårsaket av at potensielle selgere ikke er villige til å selge til en lavere pris) holdt dem oppe i 2023.

Året 2024 bør markere et vendepunkt i denne dynamikken, med forventede prisfall i de fleste avanserte økonomier (34 % i Tyskland, 31 % i Japan) sett fra kjøpernes ståsted.

Samtidig tvinger det utfordrende landskapet for næringseiendom enkelte selskaper til å ty til drastiske tiltak, som å selge unna eiendeler. Frem mot 2024 har prisene på næringseiendom allerede falt med 25 % fra toppnivået. Det har vært flere eksempler på at prominente bygninger har blitt solgt med over 50 % rabatt, noe som understreker den vanskelige situasjonen enkelte selskaper befinner seg i i det nåværende økonomiske klimaet.

I 2024 forventer vi et år med blandet utvikling, godt hjulpet av en velkommen nedgang i styringsrentene. I denne situasjonen er det likevel fortsatt grunn til bekymring. En del av den eksisterende gjelden er allerede bundet til fastrente, og utlånsmarginene for nye lån er på sitt laveste på over ti år. Det presserende spørsmålet er derfor: Vil de forventede rentekuttene vise seg å være tilstrekkelige og tidsriktige nok til å styrke et marked som viser svakhetstegn?

Last ned vår analyse for å få flere prognoser og sammenligne våre Risikorisikovurderinger for bygg- og anleggssektoren etter region.

[1] Kilde: ECOFIN, Coface

[2] Kilde : Statista 

Forfattere og eksperter