Xavier Durand: "Vi setter kurs mot en verden som er vanskeligere å tolke" – Del 2

I en mindre forutsigbar verden har kredittforsikring blitt viktigere enn noen gang, hevder Xavier Durand, CEO i Coface, i fortsettelsen av sitt omfattende intervju.

Hvor langt vil normaliseringen av insolvens i næringslivet gå?

 

Det er veldig vanskelig å forutsi, for når politikere og sentralbanker griper inn, er det basert på en rammebetingelser hvor det er vanskelig å treffe riktig: å holde inflasjonen i sjakk og samtidig sørge for at man ikke skaper en kraftig resesjon. 

Det avgjørende spørsmålet er å vite hvor langt det går, siden det tar tid å overføre pengepolitikken til realøkonomien. Det er nå 18 måneder siden renten ble satt opp, og inflasjonen har så vidt begynt å gå ned igjen. 

Målet er å sikre en myk landing. Men i realiteten ser vi at den globale veksten avtar til 2,2 % i 2024, noe som er historisk sett relativt lavt.

 

Hvordan endrer tilgangen til finansiering seg?

Selskapene har finansiert seg billig i årevis. Fra nå av er kostnadsforholdene og finansieringsvolumene ikke så gode. Bedriftene nøt godt av statlig støtte under de siste krisene, men her er et spørsmål: Har de benyttet anledningen til å revidere forretningsmodellen sin? Eller lever de fortsatt på lånt tid og ute av stand til å tilbakebetale gjelden bare ved hjelp av kontantstrømmen? Det handler om å vite hvilke selskaper som faller i hvilken kategori.

Rundt to tredjedeler av lånene som er støttet av statsgarantier, er fortsatt utestående, så dette er fortsatt en form for støtte sammenlignet med dagens finansieringsvilkår. Men fra og med neste år vil såkalte "zombieselskaper" stå overfor en refinansieringsmur som noen av dem vil få problemer med å komme seg gjennom. Markedslogikken vil igjen få overtaket, og det vil dukke opp nye vinnere og tapere av krisen.

“Vi ser en vegg av gjeld med forfall i 2025”

Riktignok er bedriftenes marginer og kontantstrømmer fortsatt gode, og derfor tar det tid å stramme inn pengepolitikken i et miljø der utgangspunktet er positivt. Dette gjelder spesielt siden bedriftene har sikret seg finansieringskilder over flere år til svært lave renter.

Vi ser en vegg av gjeld som kommer opp med forfall i 2025. Alt vil avhenge av takten i normaliseringen. Foreløpig ligger antallet konkurser i Frankrike fortsatt nær det årlige gjennomsnittet fra før Covid på rundt 50 000 i året.

 

Bør vi være redde for investeringsveggen som ligger foran oss i forbindelse med den grønne omstillingen?

Investeringene i karbonfri energi har økt kraftig de siste årene og ligger nå på i underkant av to billioner dollar på verdensbasis. Men dette tallet er fortsatt langt fra nok hvis vi vil være i takt med Parisavtalen. Det er mer enn det dobbelte av investeringene som trengs hvert år frem til 2030. Etterslepet er fortsatt enormt, særlig fordi det må finansieres under langt mer restriktive forhold enn tidligere.

Alle økonomiske aktører må hjelpe til, og det kan bare skje i fellesskap: Statene, selvsagt, som må sørge for et passende skatte- og regelverk, men også husholdninger og bedrifter.

 

Er bedriftene i stand til å takle disse omstillingene?

Det er en komplisert omstilling, og selv om bedriftene ikke ventet til 2023 med å innføre retningslinjer for samfunns- og miljøansvar (CSR), har klimautfordringene fått en helt ny dimensjon de siste årene. Klimatiltakene går fremover, og det innføres reguleringer og klassifiseringer, men rammeverket som helhet er svært komplekst.

Når det gjelder den grønne omstillingen, er ikke alle bransjer like viktige. Noen bransjer - for eksempel bygg- og anleggsbransjen - ligger langt fremme: De har blitt presset til å gjøre noe, særlig på grunn av regelverket. I andre bransjer utfordres den økonomiske modellen alvorlig, for eksempel i bilindustrien, som er i ferd med å finne opp seg selv på nytt.

Bortsett fra interessentene er selvsagt situasjonen i hvert enkelt selskap unik. Men alle selskapene er i full gang med å omstrukturere for å kunne takle disse komplekse problemene som påvirker kulturen og kompetansen de trenger for å (gjen)utvikle seg. Samtidig må de være i stand til å oppfylle de nye regulatoriske standardene som stadig blir mer krevende.

Situasjonen er desto vanskeligere å forstå for selskapene siden rammeverket fortsatt er langt fra stabilisert på internasjonalt nivå. Og det forutsetter at det inngås en avtale mellom statene, et mål som ikke umiddelbart ligger i kortene.

Men medaljen har også en annen side: Den grønne omstillingen vil også skape muligheter, som nye typer jobber, nye markeder og ny teknologi. Økonomien er i stadig utvikling, og den grønne omstillingen gir grobunn for nye løsninger.

 

Hva gjør Coface når det gjelder samfunnsansvar?

Cofaces CSR-strategi er basert på tre hovedprioriteringer: som arbeidsgiver, som kredittforsikringsselskap og som en organisasjon som er opptatt av å redusere sitt eget fotavtrykk.

Som forsikringsselskap har vi en investeringsportefølje på tre milliarder euro, og vi har utarbeidet regler for hvordan den skal investeres på en ansvarlig måte. Vi beregner karbonpåvirkningen, og vi sørger for at den stadig går ned. Vi ekskluderer ulike typer virksomheter - avhengig av klassifisering (f.eks. forurensende/uetiske bransjer) - og porteføljens ESG-klassifisering (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) blir bedre år for år.

Handelspolitikken vår innebærer også at vi begrenser eller reduserer våre engasjementer i bransjer knyttet til fossilt brensel og uetiske sektorer (spesielt våpen som er forbudt i henhold til Ottawa-avtalen, veddemål, truede arter osv.)

 

Vi er også årvåkne når det gjelder måten vi håndterer virksomheten vår på: Vi reduserer arealet vi bruker, kutter ned på reisevirksomheten og reduserer totalt sett antall reiser takket være utstrakt bruk av fjernarbeid.

Sist, men ikke minst, har vi besluttet å doble støtten vi gir til ESG-prosjekter innen 2025 i forbindelse med våre forsikringsløsninger for Single Risk (fornybar energi, beskyttelse av naturmiljøer, helse osv.).

Som en ansvarlig arbeidsgiver er vi i ferd med å utarbeide en HR-policy i Coface som skal sikre at de ansatte har det bra. Hvordan? Ved å tilby et inkluderende og mangfoldig rammeverk som hjelper de ansatte med å utvikle seg. Dette er nøkkelen til suksess for teamene våre, som består av over 80 nasjonaliteter i 58 forskjellige land. Vi måler systematisk medarbeidernes engasjement og følger opp dette med handlingsplaner, for eksempel ved å utvikle karrieremuligheter gjennom internasjonal eller funksjonell mobilitet, eller ved å utarbeide spesifikke opplæringsplaner for de beste talentene våre, særlig ved å benytte oss av interne akademier som tar sikte på å oppgradere kompetansen. I tillegg gjennomfører vi en rekke tiltak for å fremme mangfold i Coface, inkludert likestilling mellom kjønnene. Vi gjør alt vi kan for å oppnå likelønn på kort sikt og for å øke kvinneandelen blant topplederne: Vi sikter mot 40 % kvinner innen 2030, et mål vi allerede er på vei til å nå siden 36 % av topplederne i dag er kvinner.

Hvordan endrer rollen til kredittforsikring seg i disse utfordrende tider?

Verden er blitt mer kompleks og mindre forutsigbar. Vår rolle er nå mer enn noen gang å hjelpe kundene våre med å navigere trygt og sikkert gjennom disse urolige farvannene. Arbeidet vårt består vanligvis av risikoforebygging, erstatning og inndriving av ubetalte fordringer.

Vi sporer risiko for bedrifter, noe som er enda viktigere i dag med tanke på de store endringene som skjer i samfunnet. Vi har bygget opp en unik infrastruktur for å gjøre nettopp dette. Den spenner fra økonomiske analyser av sektorer og land til innhenting av harde data fra store balanser og driftsregnskaper. Vår informasjonsbase overvåker 188 millioner selskaper i 200 land. Dataene, ekspertene og teknologisystemene våre er basert på det siste innen kunstig intelligens, og alt dette bidrar til vår ekspertise innen risikoanalyse. Det er et yrke som krever investeringskapasitet, en viss størrelse og lang erfaring og datagrunnlag.

I praksis utvikler vi scorings- og sporingsverktøy for bedrifter, slik at kundene våre kan overvåke sine egne kunder. En av grunnene til at tilbudet vårt har vokst, er at tjenestene våre er brukervennlige for kundene våre. De må kunne få tilgang til dataene våre raskt. For fem år siden tok det en uke å utstede en garanti, i dag tar det bare noen timer. Tilkobling er også en prioritet, og den må være optimal.

I tre år har vi utviklet en rekke informasjonstjenester som utfyller og er i synergi med vår kredittforsikringsvirksomhet. Våre data, som også brukes til å analysere våre egne kredittforpliktelser, hjelper kundene våre med å overvåke risikoen hos leverandører og kunder. Det er nyttig for å finne handelspartnere fra start til slutt.

For små og svært små bedrifter som ikke publiserer like mye data som større selskaper, må vi håndtere risiko med mindre informasjon. Å forbedre tjenesten vi gir dem, er et langsiktig arbeid, der vi gjør fremskritt døgnet rundt takket være den store mengden data som er tilgjengelig og ny teknologi. Vi må gi dem en enkel og effektiv løsning, og denne tilnærmingen utnytter både teknologi, juss og risikoanalyse. Og ikke minst må man finne de riktige distribusjonskanalene for å holde balansen mellom tiden man bruker på salg og prisen på tjenesten.

 

Hva er det langsiktige potensialet i kredittforsikring?

Vi er ikke så mange i denne svært krevende bransjen. Samtidig er det viktig for bedrifter å ha oversikt over kredittrisikoen sin over hele verden: Det anslås at en fjerdedel av alle konkurser globalt er knyttet til gjeldsproblemer. Derfor spiller vi en viktig rolle ved å hjelpe bedrifter med å forebygge risiko gjennom kredittforsikring eller ved å stille data til rådighet. Vi har også en factoringvirksomhet i Tyskland og Polen, og vi støtter factoringselskapene andre steder.

Først og fremst er vi opptatt av å forebygge. Kredittforsikring er ikke et dyrt produkt: Det utgjør noen titalls basispunkter i en bedrifts omsetning. For å balansere innbetalte premier og utbetalte erstatninger må du finne det optimale forholdet mellom salgsprisen på tjenesten og risikonivået du er villig til å ta. Alt dette betyr at vi er opptatt av godt utformede transaksjoner mellom forsikringstaker og forsikringsgiver. De gode resultatene i begynnelsen av året skyldes i stor grad vår gode risikostyring og forebygging.

Forfattere og eksperter

Se våre løsninger