Ytterligere tilstramming av oljemarkedet

I begynnelsen av april kunngjorde Saudi-Arabia, Irak, De forente arabiske emirater, Kuwait, Kasakhstan, Algerie og Oman kombinerte kutt i oljeproduksjonen på mer enn 1,1 millioner fat per dag (f/d), noe som overrasket markedene.

Denne forpliktelsen følger et første produksjonskutt annonsert av OPEC+ i oktober 2022. Dette kommer i tillegg til Russlands beslutning om å kutte produksjonen med rundt 500 000 f/d som reaksjon på innføringen av EUs forbud mot sjøimport av olje og oljeprodukter fra Russland.

Totalt representerer kuttene om lag 3,7 % av den globale etterspørselen. De forsterker Cofaces syn på at spenningen i oljemarkedet vil fortsette gjennom 2023. Nå som tiltakene fra produsentlandene er tilbake, er det lite sannsynlig at det etterlengtede prisfallet vil inntreffe, til tross for usikkerheten rundt den globale økonomiske veksten. Coface lar derfor sin prognose om volatilitet i markedet og en pris på 90 USD fatet i 2023 være uendret.

 

En kunngjøring som kom som en overraskelse - men ikke uten grunn

Kunngjøringen om produksjonskuttet og dets omfang kom som en overraskelse etter at OPEC+-tjenestemenn hadde antydet at ingen justering var nødvendig. Det er imidlertid mange grunner til beslutningen.

  • Reduksjonen er «et føre-var-tiltak for å støtte stabiliteten i oljemarkedet». OPEC+ mener at utsiktene for oljeetterspørselen er mindre robuste. Den nylige uroen i banksektoren har minnet oss om at det økonomiske klimaet gir lite rom for overmot. Coface deler dette synspunktet og spår en nedgang i global BNP-vekst til 2 % i 2023, etter 3,1 % i 2022.
  • Oljeprisen hadde falt betydelig. Den nådde et bunnpunkt, nesten 48 % fra toppen på 139 USD som ble nådd etter den russiske invasjonen av Ukraina. Dette grepet tar derfor sikte på å presse prisene opp, mens mange oljeprodusenter sannsynligvis er ukomfortable med priser under 80 USD.
  • Denne avgjørelsen er en påminnelse om den prismakten monopolet kan utøve i en tid der produksjonsveksten hos amerikanske skiferoljeaktører er lav. De påvirkes av innstrammingene i kredittvilkårene, produktivitetsnedgangen i aldrende skiferområder og til en viss grad mangel på arbeidskraft.
  • Det har også oppstått noen uoverensstemmelser med Washington om bruken av strategiske oljelagre. Den amerikanske administrasjonen beordret en ekstraordinær nedtapping av disse lagrene for å demme opp for stigende priser etter at krigen i Ukraina startet, og indikerte nylig at det vil ta flere år å fylle dem opp igjen

 

De økte spenningene er ikke uten risiko for de globale økonomiske utsiktene, selv om de bør bidra til å øke oljeinntektene.

EUs forbud mot sjøimport av russisk råolje hadde allerede holdt oljemarkedene under press, til tross for svak etterspørsel. Denne spenningen har tilspisset seg, og Coface forventer at oljeprisen vil forbli volatil, med et handelsintervall på 90–110 USD i andre halvdel av 2023. OPEC+-beslutningen bør også sammenfalle med en tydeligere økonomisk oppgang i Kina. Siden Kina er et av verdens ledende oljeforbrukende land (rundt 40 % av marginalt forbruk mellom 2000 og 2019), vil en raskere og/eller sterkere oppgang i økonomien ytterligere utjevne balansen mellom tilbud og etterspørsel og dermed presse prisene opp.

 

På globalt nivå kan dette prispresset oppover være en pådriver for å endre inflasjonsutsiktene. Selv om lavere energipriser har vært en av hoveddriverne – om ikke den eneste – for lavere inflasjon i industriland de siste kvartalene, kan bidraget reverseres i andre halvdel av 2023, noe som igjen vil legge press på de generelle inflasjonsratene.

 

Beslutningen fra OPEC+ fremhever også relasjonene mellom USA og Saudi-Arabia. Joe Biden oppfordret landet og andre OPEC-medlemmer til å øke produksjonen for å begrense Russlands inntekter, som bidrar til å finansiere krigen i Ukraina. Beslutningen om å redusere produksjonen ble dermed karakterisert som «utilrådelig» av Det hvite hus, og markerer et nytt skritt i splittelsen mellom de to landene. Utover energipolitikken har den amerikanske administrasjonen fulgt nøye med på de stadig tettere båndene mellom Saudi-Arabia og Kina, noe som blant annet illustreres av at Saudi-Arabia har gått med på å bli medlem av Shanghai Cooperation Council som «dialogpartner».

 

Denne kunngjøringen er imidlertid gode nyheter for olje- og gasselskaper. Deres allerede sterke lønnsomhetsnivå vil dra nytte av høyere priser. Vestlige olje- og gasselskaper har rapportert overskudd på 219 milliarder USD i 2022. Med en prognose på 90 USD fatet forventer Coface at overskuddet vil komme opp i 160 milliarder USD i 2023.

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger