Å heve eller ikke heve? Bank of Englands store dilemma

11. mai besluttet Bank of England (BoE) å heve styringsrenten for 12. gang på rad, til 4,5 %. På sitt siste møte uttalte BoE at de ville holde stø kurs for å bringe inflasjonen tilbake til 2 %, og utelukket ikke ytterligere økninger ved tegn på vedvarende inflasjon. De siste tallene viser en nedgang i inflasjonen, fra 10,1 % i mars til 8,7 % i april, men kjerneinflasjonen nådde sitt høyeste nivå på 30 år.

Storbritannia, som ofte ses på som en bro mellom USA og Europa, befinner seg nå mellom de to landenes ulike hevingssykluser. USA har tilsynelatende satt sin rentehevingssyklus på pause, mens den europeiske sentralbanken (ESB) har indikert ytterligere hevinger. På bakgrunn av dette har det internasjonale pengefondet (IMF) nylig oppjustert sine vekstanslag for britisk økonomi. Hos Coface spår vi en fortsatt nedgang i 2023. BoEs dilemma har nådd sitt klimaks.

 

Rådvill britisk pengepolitikk

Frem til nå har BoE generelt vært nærmere den amerikanske sentralbankens (FEDs) rentesyklus enn ESBs. BoE var den første store sentralbanken som begynte å heve renten i desember 2021, med samlede hevinger på 440 bp. FED startet sin syklus i mars 2022 og har siden hevet renten med 500 bp, mens ESB begynte å heve renten i juli 2022 (+375 bp totalt).

En vedvarende inflasjon – som er høyere i Storbritannia enn i andre land – er hovedårsaken til at BoE nå tviler på hvor i rentehevingssyklusen de befinner seg. I april var inflasjonen på 8,7 %, mens den hadde falt til 4,9 % i USA og 7,0 % i euroområdet. Kjerneinflasjonen – som ikke omfatter energi eller matvarer – var 6,8 % i Storbritannia i april 2023, mens den var 5,5 % i USA og 5,6 % i euroområdet.

Selv om den britiske økonomien har vist seg mer motstandsdyktig enn mange fryktet, er den fortsatt ventet å krympe i 2023, i motsetning til de fleste andre sammenlignbare økonomier. Tall for 1. kvartal 2023 viser at Storbritannia kan unngå en teknisk resesjon, men utsiktene er likevel utfordrende, med en økonomi som fortsatt ikke er tilbake til nivået før pandemien, og med finansielle tjenester som utgjør en viktig del av økonomien.

 

Et veiskille for den britiske økonomien og BoE

Today, central banks have to balance between fighting inflation, dampening economic growth and, since the turbulence in the US banking sector, ensuring financial stability. In a context where growth prospects were better and where inflation would be more similar to peers, the BoE would likely have followed the Fed, as it has done until now, by pausing rate hikes. However, the current stickiness of inflation might force it to hike further, even if this puts additional pressure on companies and households that have seen interest rates more than double in a year. Conversely, not hiking enough could result in more persistent inflation with a wage-price spiral that is quite difficult to get out of.

Uncertainty now reigns as to the trajectory of the monetary cycle. Some still expect the BoE will maintain its rate until the end of the year, while the markets now prices in two or four further 25bp hikes before the end of the year.

 

I dag må sentralbankene balansere mellom å bekjempe inflasjon, dempe økonomisk aktivitet og, etter turbulensen i den amerikanske banksektoren, sikre økonomisk stabilitet.

I en situasjon der vekstutsiktene var bedre og inflasjonen lignet mer på den i sammenlignbare land, ville BoE sannsynligvis ha fulgt FED, som den har gjort inntil nå, og satt rentehevingene på pause. Den nåværende og mer varige inflasjonen kan imidlertid tvinge dem til å heve renten ytterligere, selv om dette vil legge enda større press på bedrifter og husholdninger som har opplevd en fordobling av renten på et år. Og omvendt: Om de ikke hever renten nok, kan det føre til en mer vedvarende inflasjon med en lønns- og prisspiral som det kan være vanskelig å komme seg ut av.

Det hersker nå usikkerhet om forløpet for pengesyklusen. Noen forventer fortsatt at BoE vil opprettholde renten til slutten av året, mens markedene nå priser inn ytterligere to eller fire hevinger på 25 bp innen slutten av året.

 

Den britiske økonomien har trosset mange økonomers forventninger de siste ni månedene, og spesielt tjenestesektoren holder seg oppe. De umiddelbare utsiktene har imidlertid forverret seg for tjenestesektoren, med den nåværende uroen på finansmarkedene og tilbakeslaget i samtalene med enkelte fagforeninger, noe som resulterer i ytterligere streiker.

 Det er ingen tvil om at BoE befinner seg ved et veiskille. Er risikoen for vedvarende inflasjon høyere enn risikoen for mer økonomisk ustabilitet og ytterligere demping av gjeninnhentingen i den britiske tjenestesektoren? Cofaces hovedscenario tilsier minst én ytterligere renteheving på møtet 22. juni 2023, spesielt med tanke på økningen i kjerneinflasjonen og lønnsveksten i mai og juni.

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger