Frankrike: Lengre og hyppigere betalingsforsinkelser, med små bedrifter i faresonen

Last ned dokument(er)

Se nærmere på analysen av franske bedrifters betalingsatferd i 2023. Den viser lengre og hyppigere betalingsforsinkelser, noe som påvirker små bedrifter.

I 2023 har 97 % av franske bedrifter tilbudt kredittid til sine kunder, med en gjennomsnittlig tidsramme på 48 dager.

Til tross for dette har 82 % av bedriftene registrert betalingsforsinkelser fra kundene de siste 12 månedene. Flertallet oppga at forsinkelsene forekom hyppigere og var av lengre varighet enn i fjor. Forverringen i bedriftenes betalingsvaner gjenspeiles i konkurstallene, som viser en markant økning siden begynnelsen av året og til og med overgår nivåene før covid.

 

Kredittid 1: en godt forankret praksis

Å gi kredittid er en veletablert praksis i Frankrike: 97 % av bedriftene tilbyr kundene dette, uavhengig av sektor og bedriftsstørrelse. Den gjennomsnittlige kredittiden er 48 dager, noe som er atskillig lengre enn det som er normalt i Tyskland (32 dager) eller Polen (46 dager), men fortsatt mye kortere enn i Kina (81 dager) og resten av Asia (66 dager).

Et bevis på denne utbredte praksisen i Frankrike er at selv om svært små bedrifter er mindre positive til å selge på kreditt, gjør 95 % av dem det likevel. Kredittiden er imidlertid kortere. 35 % av dem tilbyr kredittider på mindre enn en måned, sammenlignet med rundt 10 % for bedrifter av andre størrelser.

 

Betalingsforsinkelser: Situasjonen er anstrengt, svært små og små og mellomstore bedrifter hardt rammet 

82 % av bedriftene har opplevd betalingsforsinkelser i 2023. Dette er hyppigere enn i Polen (61 % av bedriftene), Tyskland (76 %) og Asia (57 %), der kredittidene er lengre, men forsinkelser er sjeldnere.

 Bedriftsstørrelse har mye å si for betalingsforsinkelser. 70 % av svært små og små og mellomstore bedrifter rapporterte økte betalingsforsinkelser, mot "bare" 53 % av mellomstore og store selskaper. Videre rapporterte de fleste svært små og små og mellomstore bedrifter hyppigere betalingsforsinkelser enn i 2022. 54 % av de minste bedriftene opplevde betalingsforsinkelser på mer enn en måned, og nesten 20 % hadde betalingsforsinkelser på over to måneder. Den gjennomsnittlige betalingsforsinkelsen er dermed 42 dager for svært små bedrifter, sammenlignet med 38 dager for små og mellomstore bedrifter og "bare" 26 dager for større selskaper. I undersøkelsen svarte dessuten halvparten av de minste bedriftene at sene betalinger har en "svært viktig" eller "kritisk" innvirkning på deres kontantsituasjon, noe som gjør situasjonen enda mer bekymringsfull.

Blant årsakene som ble nevnt, oppga 27 % av kundene i undersøkelsen økonomiske vanskeligheter som grunn for betalingsforsinkelsene, og rundt 41 % av dem mistenker at kunder bevisst holder betalinger tilbake av hensyn til kontantstrømmen.

 

Flere konkurser i Frankrike

Etter å ha holdt seg spesielt lavt frem til midten av 2022, var antallet konkurser tilbake på nivået før covid på slutten av fjoråret. Det ble registrert 39 098 konkurser i løpet av årets 9 første måneder, opp 34 % fra 2022 og 4,5 % høyere enn i 2019.

Denne utviklingen påvirker alle sektorer. Konkursene rammet først og fremst bedrifter som genererer inntekter på mindre enn € 250 000 (+8 % sammenlignet med perioden januar–september 2019), og bedrifter med inntekter på mer enn € 10 millioner har også registrert betydelig flere konkurser enn før pandemien (+8 %).

 Denne tendensen forventes å fortsette de neste kvartalene, med marginer og kontantstrøm under press på grunn av restriktive finansieringsforhold, lavere etterspørsel og stigende kostnader.

 

Konkurser per måned

 

Forverrede økonomiske utsikter og flere risikoer

90 % av de spurte bedriftene forventer at de økonomiske forholdene vil forverres eller i beste fall at aktiviteten holder seg stabil i Frankrike og ellers i verden, en oppfatning som deles av bedrifter av alle størrelser.

Til tross for de vedvarende lavere vekstutsiktene for Frankrike og EU i 2024, er disse to markedene fortsatt generelt foretrukket av eksportbedrifter (72 % for Frankrike og 60 % for EU), som ser dem som de beste mulighetene for sine virksomheter neste år.

Midt i et usikkert globalt geopolitisk klima som bidrar til nearshoring[1] og friendshoring[2], rapporterte 12 % av de spurte bedriftene at de allerede hadde flyttet minst noe av sin aktivitet. 84 % av bedriftene som har flyttet eller har tenkt å flytte deler av sin aktivitet, planlegger å gjøre det i Frankrike.


 

[1] Nearshoring – flytting av økonomisk aktivitet til et geografisk nærliggende land.

[2] Friendshoring – flytting av økonomisk aktivitet til et geopolitisk alliert land.

 

1 Kredittid - tidsperioden mellom den dagen en kunde kjøper et produkt eller tjeneste, og dagen betalingen forfaller
2 Nearshoring – flytting av økonomisk aktivitet til et geografisk nærliggende land.
3 Friendshoring – flytting av økonomisk aktivitet til et geopolitisk alliert land.

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

France

 

A3 A3

Se våre løsninger