Storbritannia: konkurser går fra null til hundre etter at regjeringens støttetiltak avsluttes

I 2022 gikk rundt 23 400 bedrifter konkurs i Storbritannia, noe som førte til at antall konkurser nådde sitt høyeste nivå siden den globale finanskrisen i 2009.

 • Den raske økningen i antall konkurser kom etter to år med et lavt antall konkurser.
 • Økningen var sentrert rundt mindre bedrifter og har i hovedsak vært drevet av kreditoravviklinger. Konkurser i større bedrifter var fortsatt under 2019-nivået.
 • Tallene for 1. kvartal 2023 viser at antallet konkurser vil fortsette å stige, men ikke være så tungt konsentrert rundt mikro- og småbedrifter.
 • I 2023 bør konkurser ha større effekt på tapte arbeidsplasser og gjeld.
 •  

   

  Før 2020: en pre-pandemisk verden med få konkurser

   

  I årene før pandemien holdt antall konkurser seg på et relativt stabilt nivå, med rundt 16 500 bedrifter som gikk konkurs hvert år mellom 2015 og 2019. I mellomtiden gikk konkurstallet ytterligere ned i disse årene (fra 47 til 42 konkurser per 10 000 aktive bedrifter), noe som understreker at antallet konkurser var relativt lavt i 2019. Antallet falt fra rundt 250 per 10 000 aktive bedrifter i 1992–93 til rundt 40 per 10 000 aktive bedrifter. 

   

  Dette fallet i antall konkurser skyldtes i stor grad rentefallet de siste 30 årene. Men det var også drevet av en bedre makroøkonomisk situasjon i perioden før pandemien, sammenlignet med 1992–93, samt noen fundamentale forhold som ble mer dominerende. Nettofortjenestemarginene til børsnoterte selskaper var rundt 4,3 % i 1992–93 og 7,6 % i 2017–19.

   

  2020 til 2021: støttetiltak fra myndighetene

   

  2020 ble et annerledes år med sine mange tiltak fra myndighetenes side for å støtte bedrifter under nedstengninger, noe som fullstendig endret den normale konkursdynamikken. Tiltak som permitteringsordninger, covid-støttelån, suspensjon av handelsregler og et moratorium som begrenset konkursbegjæringer, førte til at antallet konkurser faktisk falt dramatisk i 2020 (-28 %) og forble historisk lavt også i første halvdel av 2021.

   

  Etter hvert som disse tiltakene ble faset ut og støttelån måtte tilbakebetales, samtidig som moratoriet ble opphevet, begynte konkurstallet igjen å bli mer normalt. Etter at suspensjonen av handelsregler ble opphevet 1. juli 2021, begynte kreditorenes frivillige avviklinger raskt å øke i antall. Antall tvangsavviklinger økte enda mer etter at moratoriet ble opphevet i februar 2022. Disse konkursene var generelt rundt 50 % hyppigere i månedene rett etter, og nesten tre ganger høyere etter seks måneder.

   

  Konkursene økte med 11 % i 2021 og ytterligere 57 % i 2022, noe som betyr at de overgikk nivået før pandemien i 2019 med 26 %, det høyeste nivået siden 2009. Det er viktig å understreke at mens mikrobedrifter utgjorde 73 % av konkursene i 2019, steg denne andelen til 81 % i 2022. Når vi ser bort fra mikrobedrifter, var antallet konkurser faktisk 9 % lavere i 2022 enn i 2019. Mens antall bedrifter som gikk konkurs økte, var konsekvensene av dette, for eksempel tapte arbeidsplasser eller berørt gjeld, mer begrensede.

   

  2023 og fremover: et velkjent, men dystert landskap

   

  Når britiske bedrifter nå befinner seg i en verden der konkurser igjen bestemmes av bedriftenes likviditet, lønnsomhet og evne til å oppfylle økonomiske forpliktelser, er situasjonen velkjent, men ikke nødvendigvis enkel.

   

  Mange bedrifter akkumulerte betydelig gjeld under nedstengningene, og denne gjelden må tilbakebetales i løpet av de kommende årene. Driftskostnadene har også økt, med høye priser på energi og andre råvarer samt høye lønninger. På toppen av det hele har forbrukerne dårligere råd, og deres disponible realinntekt faller for andre år på rad i 2023.

   

  Dette kommer på et tidspunkt der det er slutt på lave renter som har hjulpet så mange bedrifter. Flytende rente til private ikke-finansielle virksomheter har gått fra gjennomsnittlig 3,1 % i 2019 til 6,0 % i 1. kvartal 2023. Og renteutsiktene har bare forverret seg etter at Silicon Valley Bank kollapset i mars 2023. Bankene hadde allerede strammet inn kredittpraksisen overfor bedrifter før kollapsen, og forventes å stramme ytterligere inn de neste månedene. Dette kan potensielt starte en spiral der økende konkurser forårsaker restriktive bankutlån som igjen skader bedriftenes levedyktighet og resulterer i ytterligere konkurser.

   

  Noen sektorer mer utsatt for dagens trender enn andre

   

  Konkurser i sektorer som legemidler og kjemikalier lå fortsatt rundt 2019-nivåene i 2022.

  Derimot ble landbrukssektoren rammet av stigende kostnader og ustabile forsyningskjeder: Nesten 300 bedrifter gikk konkurs i 2022, en økning på 83 % fra 2019, og konkursraten vokste med +50 % i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 1. kvartal 2022.

  Tyngre bransjer, som bil-, transport-, energi- og bygg- og anleggsektoren, har også opplevd store økninger i konkurser, med bygg og anlegg som den sektoren der flest bedrifter gikk konkurs i 2022 – rundt 5200 bedrifter, en økning på 34 % fra 2019.

  Når vi ser på de kommende månedene, indikerer bedrifter i sektorer som hotell- og restaurantbransjen, detaljhandel og bygg og anlegg at de oftere har moderat til alvorlig risiko for konkurs enn gjennomsnittet. Nesten en femtedel av bedriftene i hotell- og restaurantbransjen indikerer dette, og de er svært sårbare for stigende lønn og energipriser samt endrede forbruksvaner.

   

  Ser vi på konkursbegjæringer og intensjonserklæringer fremsatt på sektornivå, peker det mot ytterligere økning i antall konkurser på tvers av de fleste sektorer. Tyngre bransjer som metaller, kjemikalier og bygg og anlegg vil trolig oppleve flere konkurser. De opererer i et landskap med fallende etterspørsel, mens kostnadene forblir høye fordi de er energikrevende sektorer.

   

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger